Kallelse Extra Årsmöte
Vid Höstmötet den 27 november 2019 noterades att ett dokument; Verksamhetsårets prioriteringar 2020, inte har varit publicerat på klubbens hemsida inom föreskriven tid. Våra stadgar föreskriver att samtliga handlingar som ligger till grund för beslut på mötet måste finnas tillgängliga senast 7 dagar före mötet.

Eftersom mötet därigenom inte utlysts korrekt i stadgeenlig ordning beslutade de närvarande på höstmötet att uppdra åt styrelsen att kalla till ett extra årsmöte i enlighet med stadgarna så att alla beslut blir legalt giltiga. Alla handlingar föredrogs dock för de närvarande vid mötet den 27 november. 

Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Extra Årsmöte

Tid: Onsdag den 11 december kl.19.00

Plats: Gräppås Golfklubb

Förslag till föredragningslista

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8 Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
9 Val av
   a klubbens ordförande för en tid av ett år
   b ledamöter i styrelsen
   c en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
   d tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11 Övriga frågor (information och diskussion)
12 Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen på Gräppås Golfklubb samt på klubbens hemsida www.grappasgk.se senast 7 dagar före mötet. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Välkommen!
Styrelsen Gräppås Golfklubb

  Länk till Årsmöteshandlingar