Årsmöte 2020
Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Årsmöte.

Tid:                Onsdagen den 25 mars 2020, kl.19.00
Plats:             Galaxen, Onsala Kvarnväg 2, Onsala

Årsredovisningen, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i receptionen på Gräppås Golfklubb samt på klubbens hemsida www.grappasgk.se senast den 18 mars 2020.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Styrelsen förslår revidering av stadgarna.
 12. Övriga frågor (information och diskussion).
 13. Mötet avslutas.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen Gräppås GolfklubbKALLELSE ÅRSMÖTE 25 MARS 2020 | (pdf) | 179,7 KB