Höstmöte 2020

MEDLEMMARNA I GRÄPPÅS GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL HÖSTMÖTE

TID: ONSDAG DEN 25 NOVEMBER 2020 KL.19:00, ANSLUTNING TILL MÖTET KL.18:45-19:00

PLATS: DIGITALT MÖTE

ANMÄLAN: GÖRS SENAST DEN 19 NOVEMBER VIA MIN GOLF LÄNK

Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid -19 kommer höstmötet att hållas digitalt. Uppkoppling sker via dator, telefon eller surfplatta. Länk till mötet skickas via e-post till alla som har föranmält sitt deltagande via Min Golf. Det är viktigt att alla som avser delta kontrollerar att korrekt e-post är registrerad i Min Golf, se bilaga. Länk till det digitala mötet skickas till den e-post som anges som primär och samma e-post används för inloggning till mötet. Adressen skall vara personlig och endast en röst per e-post och beslutspunkt kommer att räknas.

Förslag till föredragningslista

1            Mötets öppnande
2            Fastställande av röstlängd för mötet
3            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4            Fastställande av föredragningslista
5            Val av ordförande och sekreterare för mötet
6            Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7            Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande                                   verksamhets- och räkenskapsåret
8            Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
9            Val av
               a    klubbens ordförande för en tid av ett år
               b    ledamöter i styrelsen      
               c    en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
               d    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
10         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11         Övriga frågor (information och diskussion)
12         Avtackning      
13         Mötets avslutande

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Höstmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida www.grappasgk.se senast den 18 november

Välkommen!
Styrelsen Gräppås Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ny klubbchef 2021-12-20
Sofia Edman 2021-12-17
Julmarknad 2021-12-05
Gräsroten 2021-11-17
Höstmöte 2021-11-17