Årsmöte Gräppås GK 2023

MEDLEMMAR I GRÄPPÅS GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE

                           TID: Torsdag den 30 mars 2023, kl.19.00
                           PLATS: Gräppås GK

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 12. Övriga frågor (information och diskussion).
 13. Mötet avslutas.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2 mars 2023, skickas till info@grappasgk.se

Obs! Nytt är att ni anmäler er till mötet via GIT, som en tävling, och vi bjuder på kaffe och bulle.

Nedan hittar ni handlingarna till årsmötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen, Gräppås Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar