Årsmöte 2021

MEDLEMMARNA I GRÄPPÅS GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE

TID: ONSDAG DEN 24 MARS 2021 KL.19:00, ANSLUTNING TILL MÖTET KL.18:45-19:00

PLATS: DIGITALT MÖTE

ANMÄLAN: GÖRS SENAST DEN 21 MARS VIA MIN GOLF Anmälan

Med anledning av rådande omständigheter gällande Covid -19 kommer årsmötet att hållas digitalt. Uppkoppling sker via dator, telefon eller surfplatta. Länk till mötet skickas via e-post till alla som har föranmält sitt deltagande via MinGolf. Det är viktigt att alla som avser delta kontrollerar att korrekt e-post är registrerad i MinGolf, se bilaga MinGolf. Länk till det digitala mötet skickas till den e-post som anges som primär och samma e-post används för inloggning till mötet. Adressen skall vara personlig och endast en röst per e-post och beslutspunkt kommer att räknas.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag, och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor (information och diskussion).
 13. Mötet avslutas.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-02-24, skickas till:  info@grappasgk.se

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida www.grappasgk.se senast den 17 mars 2021.

Varmt välkommen!

Styrelsen, Gräppås Golfklubb

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ny klubbchef 2021-12-20
Sofia Edman 2021-12-17
Julmarknad 2021-12-05
Gräsroten 2021-11-17
Höstmöte 2021-11-17