Årsmöte 2020

Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Årsmöte.

Tid: Onsdagen den 25 mars 2020, kl.19.00
Plats: Galaxen, Onsala Kvarnväg 2, Onsala

Årsredovisningen, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i receptionen på Gräppås Golfklubb samt på klubbens hemsida www.grappasgk.se  senast den 18 mars 2020.


Med anledning av rådande omständigheter gällande Coronaviruset (Covid-19) kommer vi hålla sammankomsten kort och det blir ingen information utöver det som framgår av Föredragningslistan.

För att delta på mötet bör du vara helt frisk och inte uppvisa några symtom på sjukdom (gäller även lindriga symtom). 
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer https://www.folkhalsomyndigheten.se/


Om du är förhindrad att närvara på mötet har du följade möjlighet till rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt:

17 §   RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE‑ OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmöte har de medlemmar som innan årsmötet har fullgjort sina ekonomiska förplik­telser mot klubben och fyllt lägst 15 år. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i klubben.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande‑ och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttrande­rätt på mötet.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Styrelsen förslår revidering av stadgarna.
 12. Övriga frågor (information och diskussion).
 13. Mötet avslutas.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen
Gräppås Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Förbättringsarbeten 2020-10-08
Öppettider 2020-10-04
Simon Hovdal 2020-09-28
REA I SHOPEN 2020-09-01
Teen Cup 2020-08-31