Höstmöte

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Höstmöte

Tid: Onsdag den 30 november 2022 kl.19.00

Plats: Onsala församlingshem

Förslag till föredragningslista

1            Mötets öppnande
2            Fastställande av röstlängd för mötet
3            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4            Fastställande av föredragningslista
5            Val av ordförande och sekreterare för mötet
6            Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7            Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8            Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
9            Val av
               a    klubbens ordförande för en tid av ett år
               b    ledamöter i styrelsen      
               c    en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
               d    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
10          Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11          Övriga frågor (information och diskussion)
12          Avtackningar  
13          Mötets avslutande

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Höstmöteshandlingar finns tillgängliga på www.grappasgk.se senast den 23 november.
Välkommen!
Styrelsen Gräppås Golfklubb