Höstmöte 2018

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Höstmöte

Tid: Onsdagen den 28 november 2018 kl.19.00

Plats: Onsala församlingshem

 Förslag till föredragningslista

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8 Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
9 Val av
   a klubbens ordförande för en tid av ett år
   b ledamöter i styrelsen
   c en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
   d tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11 Övriga frågor (information och diskussion)
12 Avtackning
13 Mötets avslutande

Välkommen!
Styrelsen
Gräppås Golfklubb

Höstmöteshandlingar finns att läsa och skriva ut nedan.

Kommentarer

Fler artiklar