Höstmöte 2018

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Höstmöte

Tid: Onsdagen den 28 november 2018 kl.19.00

Plats: Onsala församlingshem

 Förslag till föredragningslista

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8 Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
9 Val av
   a klubbens ordförande för en tid av ett år
   b ledamöter i styrelsen
   c en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
   d tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11 Övriga frågor (information och diskussion)
12 Avtackning
13 Mötets avslutande

Välkommen!
Styrelsen
Gräppås Golfklubb

Höstmöteshandlingar finns att läsa och skriva ut nedan.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Gräppås söker medarbetare 2019-10-22
Julbord på Gräppås 2019-10-15
Årets junior 2019-10-15
Grattis Louisa till Annika Trophy! 2019-09-30
H22 2019-09-24