Drogpolicy för Gräppås GK

Allmänt
Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå. Genom detta vill klubben verka för fysisk fostran, god kamratskap, god klubbkänsla samt att ge medlemmarna en meningsfull fritid.

Varför ska vi ha en drogpolicy?
Att vara medlem i Gräppås Golfklubb är mer än att bara träna och tävla. Det handlar om social gemenskap över åldersgränserna. Vi har aktiviteter där gammal som ung samtidigt kan delta. Vårt klubbhus är vår gemensamma samlingspunkt och där finns restaurangen som har ett utskänkningstillstånd. Med alkohol inom Gräppås Golfklubbs område kräver det extra tanke på hur vi förhåller oss till just alkohol.
Idrottsledare är viktiga förebilder, ledarens förhållningssätt till droger kan påverka barn och ungdomars värderingar. Det är därför viktigt att miljön omkring idrottandet så långt som möjligt är drogfri och Gräppås Golfklubb har därför antagit följande drogpolicy:

Alkohol och Tobak
Klubben tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol och/eller tobak inom vår verksamhet (träning, tävling eller läger).
Som ungdomsledare har man ett stort ansvar som förebild därför kräver Gräppås Golfklubb att alla ledare avstår från att använda alkohol eller vara påverkad av alkohol i samband med pågående träning, tävling och lägerverksamhet.

Narkotika och Doping
Vi kräver att våra medlemmar helt avstår från narkotiska preparat och dopingmedel under verksamhet bedriven i klubbens regi.

Åtgärder
Om vi upptäcker att någon/några ungdomar använder droger agerar vi på följande sätt:
1) Ledare samtalar med den aktive
2) Ledare/styrelsemedlem samtalar med föräldrar
3) Om inte samtal med den aktive och föräldrar hjälper avstängs den aktive från träning och tävling under en viss tid.

Om vi upptäcker att en ledare inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på följande sätt:
1) Styrelsemedlem pratar med ledaren
2) Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag

Handlingsplan
Följande aktiviteter genomförs för att få till en diskussion kring drogrelaterade frågor samt att medvetengöra klubbens medlemmar om föreningens ställningstagande.
• Förankra policyn hos ledare.
• Informera klubbens medlemmar om drogpolicyn.
• Att föreningen tar upp alkoholfrågor i sin ledarutbildning för att stimulera ledarna till aktiva diskussioner i syfte att uppdatera och efterleva en samlad policy anpassad efter föreningens förutsättningar.
• Hålla oss uppdaterade vad gäller drogpolicyn vid RF och SGF

Drogpolicyn kommer även att vara ett obligatoriskt dokument i våra tränares instruktioner.

Dokumentet senast reviderat 2013.12.05

Styrelsen
Gräppås Golfklubb