Kallelse till Höstmöte 2017
Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Höstmöte.

Tid: Onsdagen den 22 november kl.19.00

Plats: Onsala församlingshem

Förslag till föredragningslista
1            Mötets öppnande
2            Fastställande av röstlängd för mötet
3            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4            Fastställande av föredragningslista
5            Val av ordförande och sekreterare för mötet
6            Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
              mötesprotokollet
7            Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det
              kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8            Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
9            Val av              
              a    klubbens ordförande för en tid av ett år              
              b    ledamöter i styrelsen                    
              c    en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej
                    delta               
              d    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
10         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11         Övriga frågor (information och diskussion)
12         Avtackning      
13         Mötets avslutande

Välkommen!
Styrelsen Gräppås Golfklubb

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2017 | (pdf) | 287,8 KB